Adatvédelmi tájékoztató


Amikor Ön a czinderdiagnosztika.webnode.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon - ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók - egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)


1. Adatkezelés - általános tudnivalók

dr. Czinder Csaba egyéni vállalkozó (továbbiakban:e.v.), mint Adatkezelő az általa kezelt www.czinderdiagnosztika.webnode.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) a Honlap által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek által önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el.

1.1. A Tájékoztató célja és hatálya

A Tájékoztató a fent említett személyes adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza. Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, tájékoztat az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.

(Utolsó módosítás: 2018.11.12.)

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatására és adatkezeléseire, amely a Tájékoztató hatálya alá eső honlapon található hivatkozás, link vezet. (pl: Facebook) Az adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget e szolgáltatásokra, tartalmakra, és adatkezelésekre. Ilyen esetekben kérem, előzetesen tájékozódjon az adott szolgáltatások és adatkezelések tekintetében.

1.2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az Adatkezelő:

dr. Czinder Csaba főorvos egyéni vállalkozó,

 • adószáma: 27681936-1-18 
 • vállalkozói nyilvántartási szám: 18-06-104922
 • elérhetősége:
  • e-mail: czindercsaba@indamail.hu
  • tel.: +36209853209
  • magánrendelés címe: 9900 Körmend, Mátyás király utca 8.
 • honlap: www.czinderdiagnosztika.webnode.hu

1.3. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség érdekében kezel. A célokat a Tájékoztató 4. fejezete részletezi. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

2.Jogszabályi háttér

Jelen Tájékoztató összhangban áll az alábbiakkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - a továbbiakban: GDPR,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.)
  • A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli:

 • az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban, illetve
 • Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott ideig kezeli.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása. Ön kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az Ön által közölt személyes adatok kezeléséhez. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért az adatot megadó személy felel.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Kizárólag a honlap megtekintése során nem kerül rögzítésre semmilyen személyes adat!

4.1. Személyes adatok

4.1.1. Az Adatkezelés a "Kapcsolat és információ" igénybevétele esetén az alábbi személyes adatokra terjed ki, telefonos időpontfoglalás esetén:

 1. név, telefonszám

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, az Ön személyre szabott kiszolgálása.

4.1.5. Kapcsolatfelvétel a honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel.

Az ilyen hívás esetén az adatkezelés kiterjed:

 1. a hívó fél nevére, amennyiben megadja
 2. telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív
 3. minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad.

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás szolgáltatásaimról, az Ön személyre szabott kiszolgálása érdekében.

A telefonon történő megkereséssel Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait (elsősorban nevét és telefonszámát) az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A telefonáló bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő czindercsaba@indamail.hu elektronikus címére küldött üzenetben.

4.1.6. Számlázási adatok

Számláimat papír alapon állítom ki. Ha szolgáltatásomhoz kapcsolódóan számlát kér, akkor az adatkezelés kiterjed

 1. számlázási névre
 2. számlázási címre
 3. cég esetében adószámra

Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét jogszabály írja elő, ez a számla kiállítás éve és a következő 8 év. Amennyiben nem adja meg a számlázáshoz kért adatokat, úgy nyugtát adok, vagy átutalás esetén a kért szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

4.1.7. Facebook oldalt működtetek a honlaphoz kapcsolódóan "Radiet Bt. Ultrahang magánrendelés" néven.

A Facebook oldalaim üzemeltetésének célja önmagam és szolgáltatásaim bemutatása, tevékenységeim népszerűsítése, tájékoztatás aktuális hírekről szolgáltatásaimmal kapcsolatosan, általam fontosnak tartott információk megosztása.

A honlapon elhelyezett Facebook link használatával további adatvédelmi tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A közösségi oldalakon is találkozhatok személyes adatokkal, ha "like"-olja, kedveli oldalaimat, illetve tagjává vált a csoportnak. Ez esetben látom nevét, nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait, hozzájárulása alapján. Ezeket az adatokat nem őrzöm meg, nem végzek rajtuk műveleteket. Az Adatvédelemmel és adatkezeléssel a Facebook adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója az irányadó (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Ön a döntése alapján "like"-olhatja oldalaimat, vagy a"like"-ot visszavonhatja, dönt arról, hogy be akar-e lépni a csoportba. Visszavonásig, a csoportból való kilépésig vagy az oldalak megszüntetéséig megjelenik a neve az oldalt kedvelők, illetve az csoport tagjai között. Moderálási jogot fenntartok magamnak, lehetőségem van kitiltani személyeket az oldalról, csoportból vagy törölni hozzászólásokat, illetve oldalt törölni vagy archiválni.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az "Ismerős törlése" vagy "csoportból való kilépés" gombbal, illetve a Facebook aktuális lehetősége szerint. Saját hozzászólásait, megosztásait bármikor törölheti.

A honlapon elhelyezett Google térkép használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ

4.1.8. Személyes találkozás során

 • a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a személyes találkozás során ad tájékoztatást.

4.2. A további kezelt adatok

4.2.1.A rendszerek működtetése során technikai folyamatok révén automatikusan létrejönnek és automatikusan rögzítésre kerülőnek az Ön számítógépével kapcsolatos, nem személyes információk (pl. operációs rendszerre vonatkozó információk, belépés ideje, stb.) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata nélkül automatikusan naplózza. A Honlap használata során a rögzítésre kerülő adatok anonimizáltak, vagyis nem rendelhetők egy adott személyhez, és tárolásuk kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

4.2.2. Ez a honlap a Google Analytics és a WEBNODE saját keresőoptimalizáló alkalmazást használja, ez a Google Inc. ("Google") webelemző, webanalitikai szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", (sütiket,) használ, ezek szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépére mentenek, és azok elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését. Amikor Ön használja a Honlapot, a weboldal használattal kapcsolatos, "cookie"-kkal generált információk (beleértve az Ön IP címét), a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. IP- anonimizálás során a Google az Európai Uniós tagállamok és az Európai gazdasági térségről szóló megállapodásban résztvevő tagországok esetében megrövidíti, levágja, anonimmá teszi az IP címet. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.

Webnode adatvédelmi tájékoztató: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

A weboldal szolgáltatója nevében a Google kiértékeli ezeket az adatokat a tekintetben, hogy Ön hogyan használta a honlapot, jelentéseket állít össze a weboldal aktivitásával összefüggésben a weboldal üzemeltetőjének, és más, a weboldal tevékenységéhez és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújt a weboldal szolgáltatójának.

A Google nem társítja a Google Analytics használata során az Ön IP címét bármilyen más, a Google által tárolt adattal.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtsön és feldolgozzon adatokat a Felhasználói weboldal használata (beleértve "cookie"-kat és az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. Az adatkezelés időtartama:

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
 • A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Adatbiztonság, adattovábbítás, adatfeldolgozás,

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait bármely, a Tájékoztató 4. fejezetében meghatározottól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározásával és az Ön hozzájárulásával kezelheti. Ezek az adatok a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására és a honlap biztonságos üzemeltetésére.

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: WEBNODE AG.

Székhely cím: Svájc, 6304 Zug, Gartensrtasse 3.

Webnode adatvédelmi szabályzat: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

7. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

7.1. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai

 • Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. (Hozzáféréshez való jog - GDPR 15.cikke) Az Ön kérésére az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlannak ítélt adatai helyesbítését, kiegészítését,
 • Indokolás nélkül kérheti adatai törlését ( Felfelejtéshez való jog - GDPR 17.cikk). Önnek joga van arra, hogy az adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes adatokat- a kötelező adatkezelés kivételével, ha arra már nincs szükség az adott célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha jogtalanul kezeltük adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen
 • Kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha úgy gondolja, hogy nem kezeljük pontosan vagy jogszerűen személyes adatait, és a tisztázás ideje alatt korlátozást kér, vagy jogai érvényesítése miatt törlés helyett kéri a korlátozást,
 • Joga van az adat hordozhatóságra. Hozzájárulásos jogalapuló vagy szerződéses jogalapú adatkezelésnél ha az adatkezelés automatizált, joga van ahhoz, hogy digitális formában, géppel olvashatóan megkapja az adatkezelőnek átadott személyes adatait és szükség esetén továbbíthatja ezeket az adatokat.
 • (További információt a GDPR 13-19. cikkelyeiben talál.)

A fentiek szerinti személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit Ön az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelőnek czindercsaba@indamail.hu címére küldött e-mailben küldheti, amennyiben Ön egyértelműen beazonosítható, illetve az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Ön az Adatkezelőnél regisztrált e-mail címéről küldi. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül válaszol, és a szükséges intézkedéseket megteszi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

A 2011. évi CXII Infotv. alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Ha úgy érzi, hogy személyes adatait szabálytalanul kezeljük, megköszönöm, ha kérésével, panaszával a fentiek szerint elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz fordul, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja.
 • Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
 • fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu